Polityka prywatności

Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:
Quantum CX Sp. z o.o.
adres korespondencyjny: aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
e-mail: contact@quantum.cx
telefon: +48570420860

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z usług polegających na montażu i utrzymaniu / testowaniu sensorów wykrywających uśmiechy pracowników – a w przypadku stacjonarnych biur obsługi klienta – również obsługiwanych klientów, dokonywanie pomiaru liczby uśmiechów, rejestrowanie danych na indywidualnych kontach użytkowników, udzielanie pracownikom informacji zwrotnej poprzez wskazanie stanu punktów wraz z możliwością wymiany przez pracowników na nagrody punktów za własne uśmiechy oraz polecania dokonania wpłat pieniężnych na cele charytatywne w zamian za punkty otrzymane za uśmiechy obsługiwanych klientów, w celu wspierania budowy kultury życzliwości w organizacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4).

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach wykonywania niektórych obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo jak będziemy korzystać z Usług. Po upływie tego okresu, nie później niż w ciągu trzydziestu dni, dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych lub do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (szerzej o prawie sprzeciwu poniżej w sekcji ‘Jakie posiadasz prawa?’).

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny w związku z powiadomieniami systemowymi oraz przesyłaniem istotnych informacji na adres Twojej poczty elektronicznej.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas Usługi. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas Usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: pomoc@quantum.cx.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz - z uwzględnieniem celów przetwarzania - uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

 • nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,
 • wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:

  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

  Prawo do sprzeciwu

  Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

  Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

  Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

  W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

  Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: pomoc@quantum.cx.

  Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

  Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

  Będziemy Cię niezwłocznie informować o każdej zmianie zasad przetwarzania danych osobowych.