Regulamin serwisu

1) O nas

Właścicielem Quantum CX jest spółka Quantum Lab SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597591; Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w wysokości: 39 000 zł.; NIP: 5842746441; REGON: 363584043, adres do doręczeń: PPNT, Budynek IV, Moduł D, Quantum Lab, pok. 516 Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia oraz adres poczty elektronicznej: pomoc@quantum.cx (dalej jako: „Usługodawca”).

2) Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

3) Ogólne warunki korzystania z Quantum CX

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) Usługi elektroniczne w Serwisie Internetowym

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących
 3. Usług Elektronicznych:
  • Konto (Profil);
  • System przeglądania i zarządzania punktami i środkami otrzymanymi za uśmiechy (Aplikacja Quantum CX)
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) Konto (Profil)

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
 2. Za pośrednictwem Konta możliwy jest dostęp do Aplikacja Quantum CX i jej funkcjonalności.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie na link potwierdzający, wysłany na wskazany adres email.
 4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy
  • adres poczty elektronicznej,
  • Nazwa Organizacji współpracującej
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej
  • hasło.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@quantum.cx lub pisemnie na adres do doręczeń: PPNT, Budynek IV, Moduł D, Quantum Lab, pok. 516 Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

6) System przeglądania i zarządzania punktami i środkami otrzymanymi za uśmiechy (Aplikacja Quantum CX)

 1. Częścią Serwisu Internetowego jest Aplikacja Quantum CX.
 2. Korzystanie z aplikacji Quantum CX jest nieodpłatne i wymaga utworzenia Konta i zalogowanie w Profilu.
 3. Korzystanie z Aplikacji Quantum CX rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniego linku z Serwisu Internetowego, zarejestrowaniu się a następnie zalogowaniu.
 4. W aplikacji Quantum CX użytkownik ma możliwość:
  • przeglądania podsumowania działania Aplikacji Quantum CX w postaci zestawień liczby uśmiechów i naliczonych punktów oraz środków.
  • Zamianę zebranych punktów i środków na nagrody i akcje charytatywne.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@quantum.cx lub pisemnie na adres do doręczeń: PPNT, Budynek IV, Moduł D, Quantum Lab, pok. 516 Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

7) Dane użytkownika

 1. Dane Usługobiorcy są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług Aplikacji Quantum CX.
 2. Usługobiorca przekazuje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych udostępnianych mu przez Usługobiorcę w celu rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu w zakresie:
  • imienia;
  • nazwiska;
  • adresu poczty elektronicznej;
  • Nazwa Organizacji współpracującej;
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej.
 4. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Aplikacji Quantum CX stanowią wyłączną własność Usługobiorcy, który to jest administratorem wprowadzonych danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 5. Usługobiorca powierza Usługodawcy dane wprowadzone do Aplikacji jedynie w zakresie i celu zgodnym z świadczoną usługą.
 6. Usługodawca oświadcza, że:
  • dane w serwisie będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usługi Aplikacji Quantum CX (w tym przelewów darowizny w imieniu użytkowników z podaniem ich imienia, nazwiska oraz nazwy organizacji w której pracują);
  • dokonał wdrożenia stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych w Serwisie i Aplikacji Quantum CX;
  • w przypadku przekazania podmiotom zewnętrznym upoważnienia do przetwarzania danych Usługobiorcy, zostaną one zobowiązane do zachowania tajemnicy;
  • w przypadku czynności nadzorujących prowadzonych przez organy nadzorcze dostarczy wszelkich niezbędnych informacji;
  • w celu poprawnej realizacji zadań Aplikacji Quantum CX, możliwe jest korzystanie przez Usługodawcę z usług specjalistycznych firm zewnętrznych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia ochronę danych przekazanych;
  • zastosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych Usługobiorcy przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym lub zniszczeniem;
  • mie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z umieszczenia przez Usługobiorcy w Aplikacji Quantum CX nieprawidłowych danych;
 7. Każdy Usługobiorca posiada prawo dostępu do wprowadzonych danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia.

8) Reklamacje Dotyczące Quantum Cx

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje działania Aplikacji Quantum CX, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: reklamacje@quantum.cx lub pisemnie na lub pisemnie na adres do doręczeń: PPNT, Budynek IV, Moduł D, Quantum Lab, pok. 516 Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9) Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Usługobiorca ma prawo w dowolnym czasie trwania umowy do jej rozwiązania, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Rozwiązanie umowy realizowane jest zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu.

10) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: pomoc@quantum.cx) oraz poczta tradycyjna na adres do doręczeń: PPNT, Budynek IV, Moduł D, Quantum Lab, pok. 516 Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Quantum CX. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.